Tính lượng sơn nhà

SƠN NỘI THẤT


1. Diện tích trần nội thất cần sơn

Bức 1
Bức 2

2. Diện tích bức tường nội thất cần sơn

Bức 1
Bức 2

3. Diện tích bức tường nội thất không sơn

Bức 1
Bức 2

SƠN NGOẠI THẤT


1. Diện tích bức tường ngoại thất cần chống thấm

Bức 1
Bức 2

2. Diện tích bức tường ngoại thất cần sơn

Bức 1
Bức 2

3. Diện tích bức tường ngoại thất không sơn

Bức 1
Bức 2

038.99.55.999